Analýzy publicity

Komplexní rozbor silných a slabých stránek medializace organizace.

Jaký je váš mediální obraz? Převažuje v něm pozitivní či negativní kontext? Liší se hodnocení a výběr témat podle jednotlivých médií a autorů? Jaké jsou příležitosti a rizika? Nabízíme vám komplexní mediální analýzu včetně doporučení pro další komunikaci.

Co obsahuje analýza publicity:

  • vývoj hodnocení a tematického pokrytí v čase
  • srovnání mediálního obrazu s konkurencí
  • kontinuální a rychlou zpětnou vazbu komunikace s novináři
  • kontrolu externích PR agentur
  • vyhodnocení úspěšnosti tiskových zpráv a konferencí
  • vyhodnocení mediálního dopadu produktových i jiných kampaní
  • určení dopadů krizové události na mediální obraz
  • analýzu silných a slabých stránek, příležitostí i rizik
  • seznam konkrétních nedostatků, včetně návrhů, jak je odstranit

Klíčová konkurenční výhoda

Analýza probíhá prioritně na úrovni výpovědí/výroků, nikoliv na nepřesné úrovni celých příspěvků – tato detailnost předchází nekorektnímu třízení příspěvků na negativní, neutrální, pozitivní, přičemž zohledňuje míru zabarvení příspěvku pozitivním i negativním směrem i množství prezentovaných informací – obsáhlý příspěvek a krátká zmínka se nepromítnou v analýze jako jednotka a jednotka. Analýza tak získává podstatně vyšší validitu, než mohou nabídnout konkurenční produkty.

Dlouhodobý mezinárodní výzkum Media Tenoru vedl k formulaci desatera kvalitního mediálního profilu organizace. Řiďte svoji medializaci efektivně ve spolupráci s našimi experty.

Video: 10 zlatých pravidel kvalitního mediálního profilu (EN)

Ukázky aplikací analýzy mediální publicity

Aplikace analýzy mediální publicity jako nástroje řízení image korporace

Jaký je mediální obraz vašeho podniku? Pročítáním monitoringu získáte neurčitý, neúplný a často zkreslený výsledek. Analýza mediální publicity nabízí komplexní rozbor silných a slabých stránek medializace podniku, porovnání mediálního obrazu s konkurencí a rozbor úspěšnosti komunikačních aktivit.

vyvoj-cetnosti

Aplikace analýzy mediální publicity jako nástroje řízení image municipality

Města, obce a regiony se stále častěji soustřeďují na poznávání měkkých faktorů image, které mohou hrát podstatnou úlohu v lokalizaci kapitálu, směřování turistů, rezidenční atraktivitě i spokojenosti obyvatel – voličů. Média ovlivňují obraz municipalit na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Klíčovým aktérem je vedení města, které může napomoci komunikaci strategických témat.

plzen