Analýzy publicity

Komplexní rozbor silných a slabých stránek medializace organizace.

Jaký je váš mediální obraz? Převažuje v něm pozitivní či negativní kontext? Liší se hodnocení a výběr témat podle jednotlivých médií a autorů? Jaké jsou příležitosti a rizika? Nabízíme vám komplexní mediální analýzu včetně doporučení pro další komunikaci.

Co obsahuje analýza publicity:

  • vývoj hodnocení a tematického pokrytí v čase
  • srovnání mediálního obrazu s konkurencí
  • kontinuální a rychlou zpětnou vazbu komunikace s novináři
  • kontrolu externích PR agentur
  • vyhodnocení úspěšnosti tiskových zpráv a konferencí
  • vyhodnocení mediálního dopadu produktových i jiných kampaní
  • určení dopadů krizové události na mediální obraz
  • analýzu silných a slabých stránek, příležitostí i rizik
  • seznam konkrétních nedostatků, včetně návrhů, jak je odstranit

Klíčová konkurenční výhoda

Analýza probíhá prioritně na úrovni výpovědí/výroků, nikoliv na nepřesné úrovni celých příspěvků – tato detailnost předchází nekorektnímu třízení příspěvků na negativní, neutrální, pozitivní, přičemž zohledňuje míru zabarvení příspěvku pozitivním i negativním směrem i množství prezentovaných informací – obsáhlý příspěvek a krátká zmínka se nepromítnou v analýze jako jednotka a jednotka. Analýza tak získává podstatně vyšší validitu, než mohou nabídnout konkurenční produkty.

Dlouhodobý mezinárodní výzkum Media Tenoru vedl k formulaci desatera kvalitního mediálního profilu organizace. Řiďte svoji medializaci efektivně ve spolupráci s našimi experty.

Video: 10 zlatých pravidel kvalitního mediálního profilu (EN)

Ukázky aplikací analýzy mediální publicity

Aplikace analýzy mediální publicity jako nástroje řízení image korporace

Jaký je mediální obraz vašeho podniku? Pročítáním monitoringu získáte neurčitý, neúplný a často zkreslený výsledek. Analýza mediální publicity nabízí komplexní rozbor silných a slabých stránek medializace podniku, porovnání mediálního obrazu s konkurencí a rozbor úspěšnosti komunikačních aktivit.

vyvoj-cetnosti

Aplikace analýzy mediální publicity jako nástroje řízení image municipality

Města, obce a regiony se stále častěji soustřeďují na poznávání měkkých faktorů image, které mohou hrát podstatnou úlohu v lokalizaci kapitálu, směřování turistů, rezidenční atraktivitě i spokojenosti obyvatel – voličů. Média ovlivňují obraz municipalit na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Klíčovým aktérem je vedení města, které může napomoci komunikaci strategických témat.

plzen

Renata Týmová

Analýzy společnosti Media Tenor jsou nedílnou součástí měření veřejné služby, které Česká televize zavedla před 2 roky a výsledky analýz poskytují nejen samotné České televizi cennou zpětnou vazbu z hlediska kvality zpravodajství, publicistiky a diskuzních pořadů. Analýzy nám umožňují sledovat vývoj obsahových charakteristik našeho zpravodajství a publicistiky zejména z hlediska kvalitativních parametrů. Zároveň touto zpětnou vazbou získáváme jistotu že poskytovaná kvalita se ve výsledcích skutečně objevuje.

Renata Týmová

Vedoucí Výzkumu programu a auditoria České televize

Patricie Šedivá

Media Tenor zpracovává pro tiskové oddělení společnosti T-Mobile nejen monitoring médií, ale také různé analýzy. Oceňujeme nejen profesionální služby Media Tenoru, ale i svědomitý, flexibilní a proaktivní přístup Pavla Mašky, reflektující veškeré individuální požadavky ze strany klienta.

Patricie Šedivá

PR, T-Mobile

Lucie Pecháčková

Monitoring od společnosti Media Tenor nám už více než rok pomáhá měřit výsledky naší práce. Kromě denního monitoringu médií si necháváme zpracovávat také pravidelné měsíční analýzy, u kterých oceňujeme jasnost, přehlednost a nezávislý pohled v hodnocení tonality jednotlivých témat i článků. Na spolupráci s týmem agentury Media Tenor oceňujeme kromě profesionality také lidský přístup a prakticky okamžité reakce na naše dotazy a požadavky.

Lucie Pecháčková

Tiskové oddělení, O2 Czech Republic a.s.

Petr Neuvirth

Hledali jsme řešení, které v jednom finálním indexu zohlední obsahovou kvalitu příspěvků, rozsah mediálního pokrytí a také relevanci zdroje informace. Takové řešení jsme nalezli u progresivního dodavatele mediálně-analytických služeb Media Tenor. Díky němu jsme nyní schopni se rychle a přehledně porovnávat s konkurencí a sledovat vývoj vlastního profilu v čase, včetně monitoringu profilu v rámci relevantních sociálních sítí.

Petr Neuvirth

Ředitel rozvoje produktů, procesů a marketingu ČSOB Leasing

Zdenka Kubalová

Analýza mediální publicity města Plzně nám pomohla poznat vlastní komunikační pozici. Analýza přesně identifikovala subjekty, které v celostátním kontextu nejpodstatněji ovlivňují image města – pro nás partnery pro navazování spolupráce. V regionálním okruhu nás zajímalo především, jak se nám daří komunikovat klíčová témata definována strategickým plánem rozvoje města.

Zdenka Kubalová

Tisková mluvčí města Plzně 2002-2009

Peter Eigen

Bez analytické podpory Media Tenoru by naše práce nedoznala pochopení nejen u světových lídrů, ale ani u nejširší veřejnosti.

Peter Eigen

Zakladatel Transparency International

Richard Gaul

Strategické řízení vztahu s médií vyžaduje jasný a nezávislý seismograf, který nám v předstihu prozradí, v čem spočívají slabiny naší externí komunikace. Media Tenor je celosvětový hráč, jehož kvalifikovaní analytici sledují nejen tradiční média, ale také celou šíři internetu.

Richard Gaul

Ředitel korporátní komunikace BMW 1985-2006